web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

Zakupy – roz­wią­zanie wszyst­kich pro­ble­mów

Dwie slowie - duze

Dziś wszy­scy jeste­śmy kon­su­men­tami, przede wszystko i nade wszystko; kon­su­men­tami ze swego prawa i z obo­wiązku. Dzień po szoku 11 wrze­śnia 2001 roku Geo­rge W. Bush, nawo­łu­jąc Ame­ry­ka­nów, by otrzą­snęli się z traumy i wró­cili do nor­mal­no­ści, nie zna­lazł lep­szych słów niż: ‘wróć­cie do zaku­pów’. To wła­śnie sto­pień naszej aktyw­no­ści skle­po­wej i łatwość, z jaką pozby­wamy się jed­nego przed­miotu kon­sump­cji i zastę­pu­jemy go ‘nowym i ulep­szo­nym’ służą za wskaź­nik naszej spo­łecz­nej pozy­cji i naszych noto­wań we współ­za­wod­nic­twie o suk­cesy życiowe. Roz­wią­zań dla wszyst­kich pro­ble­mów napo­tka­nych w dro­dze od kło­po­tów do zado­wo­le­nia poszu­ku­jemy w skle­pach.

Zyg­mut Bau­man w „Social Europe Jour­nal” (Bau­man o zamiesz­kach lon­dyń­skich, czyli kon­su­me­ryzm zbiera swoje owoce)

 

(Visited 75 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Information

This entry was posted on 28 września 2016 by in DOŚĆ DWIE SŁOWIE, FB.

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.