web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

Nowelizacja Ustawy o Mediach Publicznych / Narodowych

Kiedy projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu?

 • 28 grudnia 2015

Kiedy ją Sejm uchwalił?

 • 30 grudnia 2015
 • Za przyjęciem całości ustawy głosowało 232 posłów, przeciw – 152, wstrzymało się – 34.

Kiedy ją uchwalił Senat?

 • 31 grunda 2015

Kiedy ją podpisał prezydent?

 • 7 stycznia 2016

Kiedy została wydrukowana/nabrała mocy prawnej?

 • 7 stycznia 2016

Jakie instytucje ustawa obejmuje?

 • Telewizja Polska
 • Polskie Radio (w ramach TVP i PR 17 regionalnych rozgłośni)
 • Polska Agencja PrasowaJ

Jak będzie wyglądała struktura mediów publicznych?

 • Instytucje: TVP, PR i PAP zostają przekształcone w ”państwowe osoby prawne” (do tej pory były ”spółkami prawa handlowego”)
 • Każda z nich będzie zarządzana przez własnego dyrektora
 • Nadzór nad nimi będzie miała Rada Mediów Narodowych

Kto będzie zarządzał mediami narodowymi?

 • Organem naczelnym ma być Rada Mediów Narodowych
 • Rada będzie liczyła 5 członków, powoływanych przez Sejm (dwóch), prezydenta (dwóch) i Senat (jeden) na 6-letnie kadencje
 • Mandaty członków zarządów, rad nadzorczych i rad programowych byłych spółek wygasają z dniem przekształcenia

Jak reguluje nowelizacja kwestie zatrudnienia pracowników w mediach?

 • Stosunek pracy pracownika nawiązany przed dniem przekształcenia wygaśnie z upływem 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, chyba że do tego czasu strony zawrą umowę przewidującą dalsze trwanie stosunku pracy.
 • W pierwszym kwartale 2016 roku dyrektorzy ocenią „zasadność utrzymania dotychczasowych stanowisk pracy i przydatność osób je zajmujących”.
 • Jakie są zadania programowe znowelizowanych mediów narodowych?

Zadaniem PAP jest:

 • „ pozyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy”
 • Zadaniem Narodowej radiofonii i telewizji jest (uwaga, długi cytat) :
 • „ kultywowanie tradycji narodowych oraz wartości patriotycznych i humanistycznych,
 • przyczynianie się do zaspokajania duchowych potrzeb słuchaczy i widzów,
 • rozbudzanie i zaspokajanie ich wszechstronnych zainteresowań,
 • upowszechnianie dorobku polskiej i światowej nauki i twórczości artystycznej,
 • popularyzowanie różnych form obywatelskiej aktywności,
 • ułatwianie dostępu do obiektywnej informacji
 • tworzenie warunków pluralistycznej debaty o sprawach publicznych przez oferowanie społeczeństwu i jego poszczególnym częściom zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki z zachowaniem bezstronności, pluralizmu, niezależności i wysokiej jakości.”

Jaką rolę polityczną wyznacza ustawa mediom narodowym?

 • „…są obowiązane upowszechniać stanowiska Sejmu, Senatu, prezydenta, premiera, Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich”
 • „… przedstawiać w sposób rzetelny i pluralistyczny stanowiska zarejestrowanych partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych”.

Jak maja być media narodowe finansowane

 • wpływy z Funduszu Mediów Narodowych (z Funduszu nie będzie korzystać PAP),
 • refundacja kosztów audycji tworzonych na podstawie umowy z ministrami,
 • wpływy z obrotu prawami do audycji,
 • opłaty za serwis informacyjny,
 • dotacje z budżetu państwa
 • dochody z reklam, audycji sponsorowanych oraz z działalności gospodarczej
 • Fundusz będą zasilać środki z abonamentu rtv, dobrowolne wpłaty osób fizycznych oraz „inne przychody”.
 • Abonament rtv będzie na razie podstawowym przychodem Funduszu.
 • Premier, na wniosek ministra kultury, powoła międzyresortowy zespół, którego zadaniem będzie opracowanie „nowoczesnej koncepcji finansowania mediów narodowych”. Zespół będzie miał na to czas do 31 maja 2016 roku.

Co dalej z Krajową Radą Radia i Telewizji?

 • Rada Mediów Narodowych telewizji i radia będą przedstawiać KRRiT sprawozdania z realizacji obowiązku informowania o działalności organizacji pożytku publicznego, partii politycznych, związków zawodowych czy organizacji pracodawców.
 • KRRIT – straci wpływ na wybór władz mediów publicznych czy rozdział środków abonamentowych.
 • „Zawężenie kompetencji KRRiT nie narusza konstytucyjnych zadań tego organu, który stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Zadania te odnoszą się w równym stopniu do mediów publicznych i prywatnych” – napisano w uzasadnieniu.

Opracowanie K2

(Visited 48 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Information

This entry was posted on 24 stycznia 2016 by in NASZE RAPORTY.

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.